Založ si blog

Návrat dopredu!

Potkany okolo Mestského súdu Bratislava IV.vedia viac, ako sudkyňa Ing.Mgr.Klinčková! Človek, aby sa hanbil za našu neschopnú a nevedomú justíciu. Žiadne zákony,ktoré by pomohli dosiahnúť spravodlivosť nechcú akceptovať. Aj Ministerstvo spravodlivosti odmieta priložiť ruku k dielu.
napríklad:
Náhrada škody spôsobená zamestnávateľom

Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
§ 137 ods. 1 – 3
(1) Verejná funkcia, občianska povinnosť a iný úkon vo všeobecnom záujme je na účely tohto zákona činnosť, o ktorej to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.

(5) Iný úkon vo všeobecnom záujme je najmä( Zákonník práce)
l) činnosť registrovaného kandidáta pri voľbe do Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a do orgánov územnej samosprávy.

Právo na návrat/na opätovné zaradenie po skončení výkonu verejnej funkcie v zmysle § 157 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého „Ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení výkonu verejnej funkcie…, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.“;
právo na zachovanie nevyčerpanej dovolenky (a jej prenesenie) – podľa § 113 ods. 5 Zákonníka práce: „Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení výkonu verejnej funkcie.“

Činnosť (postavenie) registrovaného kandidáta pri voľbe do Národnej rady Slovenskej republiky upravuje zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky – napr. § 20 registrácia kandidátnych listín.

 

311 ZÁKON z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/skoda-v-pracovnom-prave-a-jej-nahrada-2-cast-ai-mc-11-2019.htm

 

§ 192

Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
(1) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním.

(2) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho mene.

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi je postavená na objektívnom princípe, čo znamená, že zamestnanec nemusí preukazovať zamestnávateľovo zavinenie, s výnimkou preukazovania úmyslu pri zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom.

Žaloba na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za výkon verejnej moci

https://www.nsud.sk/data/att/68348.pdf

https://www.nsud.sk/data/att/68574.pdf

§ 9

Nesprávny úradný postup
(1) Štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb; za nesprávny úradný postup sa nepovažuje postup alebo výsledok postupu Národnej rady Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 86 písm. a) a d) Ústavy Slovenskej republiky a postup alebo výsledok postupu vlády Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 119 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky.

(2) Pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu súdu spočívajúceho v porušení povinnosti urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, v nečinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytočných prieťahoch v konaní možno vychádzať len z výsledkov vybavenia sťažnosti na prieťahy, žiadosti o prešetrenie vybavenia sťažnosti na prieťahy, z právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní, ktorým sa rozhodlo o tom, že sudca sa dopustil disciplinárneho previnenia, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní, právoplatného rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorým sa rozhodlo, že bolo porušené právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo z právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti, ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že sa porušilo právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

(3) Pri posudzovaní nesprávneho úradného postupu vyšetrovateľa Policajného zboru, povereného príslušníka Policajného zboru, vyšetrovateľa finančnej správy alebo povereného pracovníka finančnej správy spočívajúceho v porušení povinnosti urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, v nečinnosti pri výkone verejnej moci alebo v zbytočných prieťahoch v konaní možno vychádzať len z výsledkov vybavenia žiadosti o preskúmanie postupu vyšetrovateľa Policajného zboru, povereného príslušníka Policajného zboru, vyšetrovateľa finančnej správy alebo povereného pracovníka finančnej správy prokurátorom.

(4) Právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom má ten, komu bola takým postupom spôsobená škoda.

Všetko je zbytočné, a tak sme skúšali ako Inštitútochrany ústavných práv ísť do politickej strany,ktorá by sa vedela v programe zamerať na pomoc občanom, ale žiadna nemá záujem o pomoc občanom, všetky sa zameriavajú jen na rýchle obsadenie ,,koryta„.

Oslovili sme : Matoviča, Remišovú, Hegera, Danka, Huliaka, Macuľu, Schlosára, Blahu, Hrdličku, Suleimana, Majerského a to s konkrétnou ponukou.

1. Sme jediná občanmi overiteľná politická strana, ktorá podľa zákona o politických stranách a hnutiach , zákon 85/2005 §6, spĺňa podmienky ekzistencie politickej strany a ako jedina na Slovensku sa môže zúčastniť na parlamentných voľbách!

2. Zlodej nemôže mať dedičov! Audit privatizovaného majetku ! Zakúpený štátny majetok za 1,-Sk má DPH 23% , čo je 0,23 Sk a tak zvyšok patrí štátu!

3. Zákonník práce doplniť: Plat podľa vzdelanostnej úrovne , pracovný čas a nadčasové príplatky, zrušiť vnútorné predpisy a nariadenia , ktoré nesmú byť nadradené Zákonníku práce!

video:

Aké sú tarify vzdelanostnej úrovne človeka?

Človek, ktorý nedokončil základné vzdelanie,
má 45 základ na hodinu,
– Ten, čo dokončil základné vzdelanie – má 46 na hodinu
– Ten, čo má strednú školu bez maturity – má 47 na hodinu
– Ten, čo má maturitu, má 48 na hodinu
– Ten, čo má vysokú školu – má 49 na hodinu
– Ten, čo má doktorát a všelijaké nadstavby vzdelanostné, má 50 na hodinu

 

Ako by to v novej spoločnosti vyzeralo na pracovisku počas bežného pracovného mesiaca ?

Bežný pracovný mesiac má 120 pracovných hodín. Maximálny dovolený počet nadčasov je 40 hodín na mesiac. Každý nadčas aj v noci je 50 % príplatok. Dovolenku si musí samostatne nadrobiť, ak chce mesiac dovolenky zamestnanec, musí 3 mesiace potiahnuť po 40 hodín nadčasu. Pri čerpaní dovolenky mu je týchto 120 hodín nadrobených vyplatených aj s nadčasovým príplatkom.

Čo ak spláca nejakú pôžičku, alebo úver?

V novej spoločnosti, sme hovorili, a naďalej tvrdíme, nebudú žiadne úroky a zamestnanec môže splácať pôžičku z nadčasových príplatkov, alebo z nadčasových hodín, záleží o akú sumu pôžičky ide.

Viete uviesť príklad, napr. zamestnanca s maturitou, ktorý napriek tomu, že pracuje v oblasti s človekom, ktorý napr. má neukončenú základnú školu?
Tesne pred dôchodkom si človek s maturitou netrúfol už pokračovať v svojej profesii a bude robiť napr. kopáča kanálov, alebo upratovačku. Rozdiel je v tom, že on bude dostávať príjem podľa vzdelanostnej úrovne. Človek bez základnej školy má 45 na hodinu a človek s maturitou má 48 na hodinu.

Ako je to s odchodom do dôchodku ?

Únia štátnej starostlivosti má vo svojom programe naplánovaný odchod do dôchodku presne v deň 55. narodenín. Keďže máme v programe zrušenie daní, výška dôchodku, je na úrovni jeho priemerného príjmu za posledné 3 mesiace, podľa vzdelanostnej úrovne.

A čo, keď bude chcieť dôchodca pracovať ďalej?

Najprv si položme otázku, prečo chce dôchodca v dnešnej dobe pracovať ďalej?
Podľa Únie štátnej starostlivosti nebudú dane, iba jedna z prevodu a odchodom na dôchodok ostáva dôchodcovi taký istý dôchodok , ako mal príjem, keď pracoval. Je znížený len o nadčasy, čiže má dôchodok vo výške platu za 120 hodín podľa dosiahnutej vzdelanostnej úrovne a zároveň mu pribúdajú benefity od štátu. Ak by chcel dôchodca pracovať ďalej, má výhodu akurát v tom, že nemusí čas tráviť doma.

Aké benefity máte na mysli pre dôchodcov?

– Ako prvý benefit je, ak žije sám, alebo s partnerkou, a obaja sú dôchodcovia, majú zadarmo inkaso,
– Ako dôchodca má zadarmo Mestskú hromadnú dopravu, zdravotnú starostlivosť, ktorá je pre každého občana zadarmo, má bonus o zdravotnú starostlivosť v prípade núdze /1-4 opatrovatelia, záleží, či chce opatrovateľskú činnosť na určitý čas, alebo na celý deň – podľa zdravotného stavu/
– Podľa zdravotného stavu má nárok na kúpeľnú starostlivosť zdarma jedenkrát ročne.
– V prípade právnej pomoci, má nárok na právne úkony zadarmo /ale iba pre seba/.
– Každý dôchodca, ktorý nemá rodinu, alebo má potrebu nevenovať sa rodine, bude mať od štátu zabezpečený program voľného času.

Únia štátnej starostlivosti má pre každého občana, ktorý dovŕši 18 rokov a pracuje, vypracovaný program o základnom nepodmienenom príjme. Aký to má vplyv na dôchodcu?

Áno, máte pravdu, ale musím to trošku rozviesť.
A/ 50 % výšky základného nepodmieneného príjmu bude vyplácaný aj osobám, ktorí majú občiansky preukaz, čiže od 15 rokov veku, podmienka je, aby chodili do školy, alebo študovali.
B/ Každý zamestnanec, čiže osoba, ktorá chodí do zamestnania, má základný nepodmienený príjem vo výške 100 %, čo pre začiatok je takto stanovené, teda, keď sa prvýkrát začne občanom vyplácať vo výške 600 na osobu.
C/Dôchodca má tak isto naň nárok. Čo musím ale poznamenať, je, že každý rok sa môže výška základného nepodmieneného príjmu meniť, a to záleží od toho, koľko ľudí bude študovať, vzdelávať sa a pracovať, ako rýchlo dokážeme zaviesť do výroby a do praxe nové technológie., ktoré ľuďom ušetria prácu a pri obmene zamestnanosti pri skoršom odchode do dôchodku a obmene odbornej vzdelanosti, sa môže tento nepodmienený príjem zvyšovať na maximálnu hranicu cca 3000 na osobu, alebo zo 120 hodín mesačne, znížiť pracovný čas, maximálne na 60 hodín za mesiac. O tomto však budú mať ľudia možnosť rozhodovať v referende. To si môžu občania už teraz vypočítať na papieri, čo by sa im viac oplatilo.

Únia štátnej starostlivosti vo svojom programe rozpráva o odškodnení občanov. O aké odškodnenie ide a v akej výške? Pre koho bude?

Ale toto je možné, až bude mať Slovensko vlastnú banku, NBS je majetkom EuCB, preto treba

4. zrušiť článok 7, odst.2Ústavy Sr

To tiež nie je možné ak sa v parlamente neschváli obnovenie zákona 33 z roku 1948 a hlavne jeho legislatívna úprava, ktorým sa obnovuje účinnosť retribučného dekrétu a nariadenia o ľudovom súdnictve a mení niektoré ich ustanovenia.

Aby mohli občania a daňoví alebo bankoví pracovníci ,bez obav nahlasovať trestnú činnosť, ktorú slepá justícia doteraz nevidela,musí byť tento zákon parlamentne schválený a tak môžu byť nekalí privatizéri potrestaní.

Najskôr musíme získať toľko percent,aby sme výhrou vo voľbách mohli užitočne slúžiť občanom Slovenska!

5. Zaviesť na školách predmet pracovná výuka, aby získali žiaci zručnosť a kondíciu, ale aj prístup k práci a kolektívnej tvorbe.

6. Nevyužité pozemky v mestách dať do prenájmu občanom ako záhrady alebo školám,aby ich ošetrili a obhospodarovali vrámci pracovnej výuky!

7. Pred nástupom do zamestnania ,by sa mal absolvovať povinný kurz – školenie na bezpečnosť pri práci a ochrana zamestnanca pred svojvôlou zamestnávateľa: koelektívna manipulácia a vyhrážky, šikana, osobné útoky a hladanie chýb tam, kde nie sú, ale ja ponižovanie a psychický tlak na zníženie sebavedomia a odbornosti, zanedbávanie odmeňovania a pravidelných platieb……

Články k téme.

„Ak by sme pripustili Vašu žalobu, takých žalôb by sme tu mali tisíce“- povedal sudca Murgaš

Vrátia privatizéri polovicu privatizovaného majetku po hĺbkovom audite štátu alebo im štát vezme všetko?

Digitálna mena – bude treba!

 

Ako sa všetci trasú po moci, ale. . .

Ak sa volieb nezúčastní aspoň 2/3 oprávnených voličov, ostáva všetko postarom !

Prečo nie je kontrola, ktorá by politickým stranám, účasť vo voľbách povolila alebo zakázala ?

Líder politickej strany Národná koalícia nezávislí kandidáti sa bojí , že verejnosť sa dozvie ako vlastných členov strany oklamal a klame !

Kto je , , brzdou“ v napredujúcej politickej strane Národná koalícika nezavislí kandidáti?

Menová reforma tak či tak príde

Návrat ku , , Korune“ kurzom 30, 126 alebo úplne od nuly a . . . . . . . . . . .

. . . . a je to tu

Povrchnosť pre vrchnosť

1. diel Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Organizačná štruktúra , , Nového štátu“ podľa národného programu

5. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Opakovanie je matkou múdrosti!

video:

Ešte šťastie, že všetko, čo Matovičova vláda prijíma, je neplatné

Kedy sa konečne klamlivé média zamerajú na to, že podvodník a klamár Matovič, Záborská a Budaj oklamali pri voľbách voličov? ? ?

Kto je skutočný „volič“ ?

Kedy príde z europarlamentu na Slovensko ďalšia hanblivá správa o spolupráci slovenských europoslancoch

11.06.2024

Bude spoločnou témou pre slovenských europoslancov okamžité odstránenie chudoby na Slovensku ? Spätná väzba – ( čo si občan myslí? ) – ja Ťa volím, Ty mi pomôž ! Koho nám novinári pošlú do Európskeho parlamentu?

Spätná väzba – ( čo si občan myslí? ) – ja Ťa volím, Ty mi pomôž !

09.06.2024

Ak ste sa nestali europoslancami ako ste plánovali , ostala vám chuť pokračovať v tom, čo ste nasľubovali občanom alebo vás to už prešlo? Projekt , , Život v Novom Slovensku“ ? Zmena spoločenského zriadenia na Slovensku na základoch poučenia sa z minulosti a slovenskej , národnej histórie ! Na Slovensko môžeme prijať až 10 miliónov utečencov, ale iba z Afriky! A čo [...]

Na Slovensko môžeme prijať až 10 miliónov utečencov, ale iba z Afriky! A čo s nimi?

05.06.2024

Tretina by boli policajti, tretina by bolo vojsko a tretina by boli stavební robotníci, aby to malo osoh aj pre Slovensko a aj pre bývalé socialistické štáty! Možno by sa vrátili aj naši občania, ktorí odišli poznávať do sveta to, čo nemáme doma a zistia, že už vedia ako to napodobniť a mať tiež. Základ je sa nebáť a konať! [...]

fregata,  Admirál Gorškov

Ruská fregata a vrtuľník cestou z Kuby cvičili v Atlantiku vyhľadávanie ponoriek

25.06.2024 08:40

Admiral Gorškov i jadrová ponorka Kazaň dorazili v polovicu júna do Havany na Kube.

Bezdomovec v Nemecku

Bezdomovec v Holandsku vrátil 2000 eur, ktoré našiel vo vlaku

25.06.2024 07:43

Informovala o tom miestna polícia a dodala, že nálezca za jeho občiansku uvedomelosť odmenila.

Assange

Hotovo po dlhých 12 rokoch. Assange prizná vinu a môže sa vrátiť domov

25.06.2024 06:57

Prokuratúra nebude požadovať pre Assange nový trest a postačí jej päť rokov, ktoré strávil v cele v Británii.

vojna na Ukrajine, Donecká oblasť

ONLINE: USA majú recept na víťazstvo Ukrajiny. Hovoria o troch krokoch

25.06.2024 06:25, aktualizované: 08:23

Definíciou úspechu Ukrajiny podľa Washingtonu je, aby nakoniec mohla kontrolovať celé svoje medzinárodne uznané územie.