Založ si blog

Nezabudol Matovič na Máriu Šofranko alebo ?

Už sa naučila, aspoň z polovice, čo je prácou poslankyne? Alebo mal dohodu s novými kandidátmi, že on dokáže všetkých zastúpiť ak bude treba? Nestačilo by potom, ak by sa len prezliekal, aby nebol stále ten istý a ušetril tak na zbytočných platoch, ktoré sa vyplácajú ,,do luftu“?

Išla som k Matovičovi do OĽaNO, aby som sa za plat u neho mohla 4 roky učiť, byť poslankyňou.

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

 

Názov politickej strany / hnutia:
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Zámocká 6873/14, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
42287511
Dátum registrácie:
11.11.2011
Číslo registrácie:
OVVS 3-2011/028521

 

Členovia prípravného výboru:
 • Mgr. Igor Matovič, Čajkovského 30, 91701 Trnava – splnomocnenec
 • Ing. Martin Fecko, Potočná 7135/27, 08006 Prešov – člen
 • Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 02743 Nižná – člen
 • Mgr. Jozef Viskupič, Hlboká 15, 91701 Trnava – člen
Štatutárny orgán:
 • Igor Matovič, Ulica Čajkovského 6327/30, 91708 Trnava- predseda Od: 01.12.2011Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda – V mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia (štatutárny orgán) a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

 

 

Zmena názvu:
 • Do: 03.12.2015 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
 • Do: 07.08.2017 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)
 • Do: 20.11.2019 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
 • Upozornenie na povinnosti v súvislosti s novelou zákona č. 85/2005 Z.z. účinnou od 1. 1. 2019

  Upozornenie na povinnosti politických strán a politických hnutí,
  ktoré musia byť splnené do 31. októbra 2019

  V súvislosti s novelou zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) účinnou od 01. januára 2019 upozorňujeme na nasledovné povinnosti vyplývajúce z § 34e uvedeného zákona:

  Politická strana a politické hnutie (ďalej len „strana“) zaregistrovaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 je povinná najneskôr do 31. októbra 2019 podať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) návrh na zápis stanov upravených podľa § 6 zákona účinnom od 1. januára 2019. Ak strana nepodá návrh v uvedenej lehote, ministerstvo vyzve stranu na podanie návrhu a určí jej ďalšiu lehotu.

  Stranu, ktorá si nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom odseku alebo neodstráni nedostatky návrhu na zápis stanov upravených podľa § 6 zákona v určenej lehote, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Strana je povinná do 30 dní odo dňa oznámenia ministerstva o tom, že bola zapísaná v registri s dodatkom „v likvidácii“ vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak strana do 15 dní od uplynutia 30 dňovej lehoty neoznámi ministerstvu likvidátora, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.

  Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.

  Strany sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 vyhotoviť evidenciu členov podľa § 8a zákona. Žiadosť o prijatie za člena strany je povinnou súčasťou evidencie členov strany ak ide o člena prijatého do strany po 1. januári  2019.

  • 6 ods. 5 až 10 zákona:

  Podľa § 6 ods. 5 zákona:

  „Stanovy musia obsahovať

  1. a)názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, a názvu alebo skratky európskej strany podľa § 32a; názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.*
  2. b)program strany s uvedením cieľov činnosti,
  3. c)ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach člena strany,
  4. d)orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ich voľby a vymedzenie ich právomocí,
  5. e)spôsob, akým štatutárny orgán koná v mene strany, či a v akom rozsahu môžu robiť právne úkony v mene strany aj iní jej členovia alebo jej zamestnanci,
  6. f)zásady hospodárenia strany,
  7. g)ustanovenia o organizačných jednotkách strany, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom môžu v mene strany nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, a vymedzenie rozsahu, v akom môžu konať a zaväzovať sa v mene strany; organizačné jednotky strany nie sú právnickými osobami,
  8. h)spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany“.

  *Pozn.: Názov strany alebo jej skratka, ktorá vznikne vypustením mena alebo priezviska štatutárneho orgánu strany alebo člena štatutárneho orgánu strany alebo člena prípravného výboru strany, sa nemusí líšiť od názvu strany alebo jej skratky, ktorá už bola zaregistrovaná.

  Podľa § 6 ods. 6 zákona:

  „Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov, výkonný orgán strany musí mať najmenej deväť členov a najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov“.

  Podľa § 6 ods. 7 zákona:

  „Členom orgánu strany môže byť iba člen strany; člen výkonného orgánu strany nemôže byť členom rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany, člen rozhodcovského orgánu strany nemôže byť členom revízneho orgánu strany“..

  Podľa § 6 ods. 8 zákona:

  „Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany patrí

  1. a)schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov,
  2. b)voľba a odvolanie štatutárneho orgánu strany alebo členov štatutárneho orgánu strany,
  3. c)voľba najmenej dvoch tretín členov výkonného orgánu strany a ich odvolanie,
  4. d)voľba a odvolanie členov revízneho a rozhodcovského orgánu strany,
  5. e)rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,
  6. f)rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov vrátane poverenia iných orgánov strany plnením úloh“.

  Podľa § 6 ods. 9 zákona:

  „Každý člen najvyššieho orgánu strany hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen najvyššieho orgánu strany je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany. Člen výkonného orgánu strany, ktorý bol zvolený najvyšším orgánom strany, nemôže byť odvolaný iným orgánom strany. Zo zasadnutí najvyššieho orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme“.

  Podľa § 6 ods. 10 zákona:

  „Výkonný orgán strany rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, ak nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu, rozhodcovského, revízneho alebo iného orgánu strany. Rozhodcovský orgán rozhoduje spory v rámci strany a revízny orgán dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany.“

  Podľa § 8a ods. 1 zákona:

  „Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva; jej súčasťou je členom vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena strany a ak bola žiadosť o prijatie za člena zaslaná elektronicky, musí obsahovať zaručený elektronický podpis“.

  Podľa § 8a ods. 2 zákona:

  „Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) na jej požiadanie evidenciu členov strany na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu“.

Poďme si pripraviť hlupákov, ktorých tam zvolíme na nasledujúce 4 roky do parlamentu

Matovičova vláda uvažuje XIII. diel . . . . Ako vytvoriť vlastnú menu a zabezpečiť ekonomicky Slovensko bez zadlžovania?

5. bod . . Programové vyhlásenie Vlády podľa potrieb občanov

Organizačná štruktúra , , Nového štátu“ podľa národného programu

Každý občan dostane podielový list štátu a . . . . . .

Mám prácu, mám psa. Inšie ma nezaujíma. Najčastejšia odpoveď mladých ľudí. Nerobíme občianske stretnutia a ani protesty, ale máme veľké množstvo záujemcov na kandidátku našej vznikajúcej strany. Možno bude väčšina občanov sklamaná, ale môžeme vybrať len 150 kandidátov a 300 náhradníkov. Chcete aj vy, poraziť systém? Poďme poraziť aj chudobne zmýšľajúcich bojovníkov za platenú slobodu ( faloš). Čo je falošná sloboda? ( všetci, čo zarábajú na videách, prezentujú svoje informácie bez ďalších riešení, skúmajú hlúposť nevedomého národa a manipulujú s ním) .

Hydina zo Špačiniec a ich deklarácia?

 

Matovič si spravil zo vzdelanosti slovenského národa biznis

 

Heger pácha zločin, ale Matovič a Fico je vinník

 

Keď príde čas a všetci sklamaní budú mať krvavé kolená

Kto zachráni Slovensko?

24.04.2022

Krotiť hnev,je horšie, ako hľadať po dlhom hladovaní obživu! Prečo všetci tak nenávidia už toľko storočí Židov ? Čo je to za národ, ktorý sa nevie spamätať a brániť ( myslím náš) ? Teraz môžete rozmýšľať prečo a ako žijem a prečo tak žijem, ale pokiaľ nepoznáte príčinu a nebudete po nej pátrať, zaslúžite si to lebo ste falošní! Odsúdili fašisti [...]

Kto sa bude mať lepšie, Ukrajinci na Slovensku alebo Slováci doma?

17.03.2022

Sú chvíle, kedy si človek pomyslí, na čo je to všetko. Lopotíme sa každý deň do úmoru a výsledku nikde… Nie je to tak, vtedy len strácame odvahu, ktorú je potrebné nadobudnúť znovu. Prekážky, ktoré sú pred vami, sa dajú určite zdolať. Hlavu hore! Nenechajte si kradnúť energiu zbytočným strachom. V roku 1998 sa vlády EU dohodli na Akčnom pláne, a preto aj [...]

S mediálnym terorom sa občan stáva vinníkom a pritom je celonárodne diskriminovaný

15.01.2022

Môžete sa aj roztrhať milí vládni politici, aj tak budú vaše rozhodnutia len mega podvod, ktorý stále trvá, ale urobíme z toho medzinárodný škandál na ceste k náprave! https://anzelma1234.blog.pravda.sk/2021/02/02/este-stastie-ze-vsetko-co-matovicova-vlada-prijima-je-neplatne/ Inštitút ochrany ústavných práv ( IOÚP) uvažuje o 8.Medzinárodnej konferencií, [...]

Izrael, Palestínčania, Gaza,

Izrael údajne súhlasil s návrhom na uzavretie prímeria v Gaze

07.08.2022 17:06

Skutočnosť, že prebiehajú rozhovory o prímerí potvrdil aj zdroj z militantného hnutia Palestínsky islamský džihád.

Hasičské auto / Hasiči / Požiar / Požiarnik /

Hasiči likvidujú požiar skládky v katastri obce Nitrica

07.08.2022 16:41

Na skládke došlo podľa svedeckej výpovede k výbuchu a jej následnému rozhoreniu.

Likvidácia inváznych rastlín v Tatrách

Invázne rastliny z cudzích kontinentov napádajú Tatry. Do akcie zapojili aj dobrovoľníkov

07.08.2022 16:36

Niektoré cudzokrajné rastliny sú pre našu prírodu veľmi nebezpečné. Ich pestovanie je zakázané a hrozia za to pokuty.

vetrák bittó cigániková

Vláda padá. Spory poháňajú hádky cez médiá

07.08.2022 14:00, aktualizované: 16:41

V úvode septembra sa koalícia musí rozhodnúť, či odíde šéf rezortu financií Igor Matovič zo stoličky ministra, alebo si kufre zbalí štvorica ministrov SaS.