Založ si blog

Čo by sa stalo, keby o tom médiá písali? II. časť

Zamestnanci MVSR sa od strachu trasú, že prídu o svoju prácu a príjem. Čo tak sa brániť a prezradiť verejnosti ( keď o to nemajú záujem médiá) , ako to bolo s politickými stranami, ktoré sa podvodom dostali k parlamentným voľbám v roku 2020 a takto aj k moci ? Teraz  vykonáva takto neplatná vláda trestnú činnosť a vinníci, ktorí to zapríčinili ticho čakajú a kolaborujú (pokiaľ im tento  podvod Inštitút Ochrany Ústavných Práv verejne dokáže a verejnosti podloží všetky fakty a dôkazy) zatiaľ s neplatnou a podvodníckou vládnou štruktúrou a neplatnou vládnou koalíciou, ktorá sa tu hrá na pravú Vládu Slovenska s podvodníkmi na čele a fašistickými praktikami v rukách od krvi.

O akej spravodlivosti to rozprávajú na MSSr ? – pomoc – Blog.Pravda.sk

Kedy sa konečne klamlivé média zamerajú na to, že podvodník a klamár Matovič, Záborská a Budaj oklamali pri voľbách voličov? ? ? – pomoc – Blog.Pravda.sk

Čo by sa stalo, keby o tom médiá písali? – pomoc – Blog.Pravda.sk

Igor Matovič, to je kolosálny podvod v histórii – zivot okolo nas – Blog.Pravda.sk

dôkazy:

Inštitút ochrany ústavných práv,  Hlavná 50, 831 01 Bratislava                                                          mariaritomska@stonline.sk   ioup.riesenia@gmail.com

   

Č. j.: 47 – IOÚP – 2020

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor volieb, referenda a politických strán Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

 

 

Vec : Žiadosť

 

Inštitút ochrany ústavných práv Vám v zmysle článku II., bod 2 Stanov predkladá žiadosť o spoluprácu pri riešení našich demokratických princípov ochrany ľudských práv         pre funkčnosť právneho štátu so zameraním na prípravu 6. medzinárodnej konferencie, ktorá sa bude konať online dňa 25. 11 .2020 v Bratislave.

 

Odôvodnenie:

 

Podľa Výpisu z registra politických strán a politických hnutí bolo dňa 20. 11. 2019  zrušené politické hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Tento Výpis v prílohe prikladáme pod číslom 1.

Dôkaz číslo 1: Výpis z registra politických strán a politických hnutí

 

Ako sme ďalej z Výpisu z registra politických strán a politických hnutí zistili, dňa           20. 11. 2019 vznikla nová politická strana s názvom: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA.  To znamená táto nová politická strana vznikla zlúčením štyroch politických strán  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA. V prílohe  prikladáme Výpis   pod číslom 2.

Dôkaz číslo 2: Výpis z registra politických strán a politických hnutí

 

Ďalším monitorovaním našich  demokratických princípov ochrany ľudských práv pre funkčnosť právneho štátu sme zistili, že na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky vo Výpise z  registra politických strán a politických hnutí stále registrované  aj politické strany NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA. K tomu prikladáme v prílohe  dôkazy pod číslom 3:

 

Dôkaz číslo 3: Výpis z registra politických strán a politických hnutí NOVA

Dôkaz číslo 3: Výpis z registra politických strán a politických hnutí Kresťanská únia (KÚ),

Dôkaz číslo 3: Výpis z registra politických strán a politických hnutí ZMENA ZDOLA

 

Zároveň prikladáme v prílohe dôkaz číslo 4, podľa ktorého tieto politické strany NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA  naďalej samostatne existujú a majú svoju webovú stránku.

Dôkaz číslo 4: https://krestanskaunia.sk/

Dôkaz číslo 4: http://www.zmenazdola.sk/kto-sme

Dôkaz číslo 4: https://www.nova.sk/

 

Ako vyplýva z ustanovenia § 15 ods. 4, prvá veta  zákona č. 85/2005 Z. z.  o politických stranách hnutiach, ak sa strana zrušuje zlúčením s inou stranou, návrh na výmaz strany                   z registra strán je povinný podať štatutárny orgán strany, ktorá sa zrušuje zlúčením. Je teda zrejmé, že tu došlo k porušeniu zákona  č. 85/2005 Z. z.  o  politických stranách  a politických hnutiach,

Vzhľadom  na uvedené nedostatky Vás žiadame, aby ste v súlade so zákonom                     č. 85/2005 Z. z.  o politických stranách a politických  hnutiach vyzvali politické strany NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA  o zaslanie návrhu na výmaz strany z registra strán ako aj ďalšie náležitosti podľa § 15 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach.

Za vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

S úctou

 

 

 

V Bratislave, dňa 02. 11. 2020                                                       JUDr. Mária Ritomská

štatutár IOÚP

(Obrázky blogéra)

Keďže neodpovedali z MVSR, posielala sa urgencia.

 

 

 

 

Prílohy: 5

A toto má byť odborná odpoveď, kde sa len  odkopírujú riadky zákona ?

Vážená pani Ritomská,

 

K Vašej žiadosti Vám oznamujem nasledovné:

 

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach presne ustanovuje ako sa môže zmeniť názov politickej strany alebo politického hnutia. Zmena názvu  Vami uvádzaného politického hnutia bola vykonaná v súlade so zákonom č. 85/2005 Z.z.  V tomto prípade nedošlo k vzniku nového politického hnutia, ale iba k zmene názvu, ktorý sa líši od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola yzaregistrovaná.

Znenie ustanovení, ktoré upravujú spôsob zmeny názvu strany, ako aj obmedzenia, ktoré sa k názvu strany uplatňujú Vám pripájam.

 

  • 6 ods. 5

(5) Stanovy musia obsahovať

  1. a) názova jej skratku, ak sa má používať; názovstrany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, a názvu alebo skratky európskej strany podľa § 32a; názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany,
  2. b) program strany s uvedením cieľov činnosti,
  3. c) ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach člena strany,
  4. d) orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ich voľby a vymedzenie ich právomocí,
  5. e) spôsob, akým štatutárny orgán 3)koná v mene strany, či a v akom rozsahu môžu robiť právne úkony v mene strany aj iní jej členovia alebo jej zamestnanci,
  6. f) zásady hospodárenia strany,
  7. g) ustanovenia o organizačných jednotkách strany, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom môžu v mene strany nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, a vymedzenie rozsahu, v akom môžu konať a zaväzovať sa v mene strany; organizačné jednotky strany nie sú právnickými osobami,
  8. h) spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany.

 

  • 12a

Zmena názvu a skratky strany

(1) Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 alebo zápisom nových stanov do registra strán podľa § 12.

(2) Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zmena názvu strany alebo jej skratky podľa odseku 1, ministerstvo nerozhodne o zmene názvu strany alebo jej skratky, ak strana predložila návrh po vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, až do vyhlásenia výsledkov volieb a konanie sa do vyhlásenia výsledkov volieb preruší; ustanovenie § 6a ods. 4 sa použije primerane. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na voľby vyhlásené do orgánov územnej samosprávy podľa osobitného predpisu

 

V prípade, že máte ďalšie otázky k uvedenému, som Vám k dispozícii.

Váš mail som asi nejakým technickým nedopatrením nedostala, ospravedlňujem sa teda za oneskorenú odpoveď.

S pozdravom

 

Ing. Eva Chmelová

riaditeľka odboru | odbor volieb, referenda a politických strán | SVS

Drieňová 22 | 826 86 Bratislava | Slovenská republika

tel.: 02/50942310 | mobil: 0903776796

eva.chmelova@minv.sk | www.minv.sk

 

EU o platoch občanov v dohode so Slovenskom

26.09.2023

Je to na rozhodnutí vlád, ale tie nechcú, aby platy slovenských občanov boli na úrovni platov občanov EU! Prečo? Asi preto, že korporácie lobujú politikov, ktorí čerpajú peniaze aj za občanov Slovenska, ale hlavne , že vyhovejú korporačnému lobingu ako pritislužba za niečo ! Prečo? video: https://fb.watch/niM1qg7F_w/ Ako? video: [...]

Budú predčasné parlamentné voľby platné, ak výsledky previerky politických strán prídu včas na Ústavný súd Sr. ?

25.09.2023

vec: predseda vlády Slovenskej republiky Mgr. Ľudovít Ódor Zákon 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach, poukazuje nato, aby každá politická strana, ktorá chce kandidovať v hocakých voľbách, mala štyridsaťpäťčlennú základňu politickej strany a hlavne aktuálny výpis politickej strany na ministerstve vnútra Sr. Ak to politická strana nespĺňa, [...]

Veľké upratovanie v parlamente alebo ako vyriešime migrantov

19.09.2023

Kto , ak nie občania, by mali kontrolovať parlament, vládu, riadenie štátu, keď možnosť dokázať, čo vedia a trpieť, čo kazia, majú od nás – občanov ? Mocní investori chcú premiestniť z afrického kontinentu 60 miliónov migrantov do Európy, ale môžeme tomu zabrániť! Kto sa chce pridať a dozvedieť sa ako ochrániť Slovensko? Kto , ak nie občania, by mali [...]

Alexandr Lukašenko

Švajčiarsky súd oslobodil bývalého agenta bieloruskej eskadry smrti

28.09.2023 22:46

Garavského súdili za nútené zmiznutie troch politických odporcov prezidenta Alexandra Lukašenka koncom 90. rokov 20. storočia.

javor, británia, hadrianov val, robin hood

V noci niekto vyrúbal zrejme najznámejší strom v Británii

28.09.2023 21:18

Išlo o javor, ktorý rástol neďaleko Hadrianovho valu na severe Anglicka.

voľby v Bratislave

Výpočet mandátov: Aký silný vplyv majú nevoliči na výsledok parlamentných volieb?

28.09.2023 20:00

Postoj nevoličov napovedá, že sa ich voľby netýkajú, ale istým spôsobom pomáhajú víťaznej politickej strane v obsadení čo najviac mandátov v parlamente.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 527
Celková čítanosť: 8394163x
Priemerná čítanosť článkov: 15928x

Autor blogu

Kategórie