Založ si blog

Boj o , , poslanecké korytá “vrcholí !

Pozdravujem každého, kto chce pomôcť sebe a všetkým zároveň a nie je mu ľahostajné ako bude on a jeho rodina žiť.

Všetci poctiví odborníci slovenského národa, ktorí vedia a chcú svoje vedomosti, schopnosti a prax odovzdať novej generácii, by mali odchádzať do dôchodku už v 55.roku života.

http://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/379137/dochodok-staroba-odpocinok-malo-by-sa-to-pomenovat-stastny-zivot-seniora.html,

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk,

 

Takto sa dá zabrániť tomu, aby neboli zneužívaní pred odchodom do dôchodku a neboli na ťarchu novej generácii, ktorá potrebuje prácu.

Aby bol aj vlk sýty aj baran celý, treba zrušiť parlamentný inštitút, zmeniť myšlienku, že poslanec má predkladať zákony a sedieť v parlamente. Občan má žiť a nie živoriť. Je hlúposť zvyšovať odchod do dôchodku len preto, že na ministerstvách sedia tupci a neodborná skupina skorumpovaných hlupákov.

Toto je najdôležitejšie občanom dať, vysvetliť a aplikovať čo najskôr do praxe.

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/414504/diskriminacia-slovenskej-odbornosti.html

 

 

Vyhlasenie_2%-1…..-1-1

 

V Y H L Á S E N I E

 

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Rok: 2019

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

 

 

 1. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Priezvisko

01  

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 02      03              /        

 

Adresa trvalého pobytu

Ulica a číslo

04  

PSČ                                                               Názov obce

05     06  

Štát

07  

Číslo telefónu

08  

 

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane

09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane  
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 20 Sk)  

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 20 Sk.

 

Dátum zaplatenia dane

11  

Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 

 1. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno alebo názov

12 Inštitút ochrany ústavných práv

 

Sídlo

13 Hlavná 50, 831 01 Bratislava

 

Právna forma*                                                                         Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)

14  Občianske združenie   15 5 0 3 6 6 8 7 4        

* právna forma prijímateľa je taxatívne uvedená v poučení k tomuto vyhláseniu v bode 1 písm. a) až g)

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

 

 

V…………………………………………   dňa……………………………..               ……………………………………………….

Podpis daňovníka

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

 

 

 1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2005 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2004, uvedie sa rok 2004.

 

 1. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe, ktorou je
 2. a) občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
 3. b) nadácia, podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 4. c) neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných  fondoch a o doplnení zákona  NR SR č. 207/1996   z.,
 5. d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 6. e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti podľa § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode  náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností,
 7. f) organizácia s medzinárodným prvkom podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.,
 8. g) Slovenský Červený kríž.

 

 1. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú
 2. a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
 3. b) ochrana ľudských práv,
 4. c) ochrana a tvorba životného prostredia,
 5. d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
 6. e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
 7. f) poskytovanie sociálnej pomoci,
 8. g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

 

 1. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

 

 1. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

 

 1. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania – daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň preplatok na dani, v riadku 11 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

 

 1. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.

 

Menová reforma tak či tak príde

08.06.2023

Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných [...]

Kto je skutočný „volič“ ?

07.06.2023

Každá osoba, ktorá dovŕšila osemnásť rokov a prešla testom ! Občania, ktorí testom neprejdú, uhradia všetky náklady za voľby! Kampaň si hradia strany samostatne . Otázka pre každého občana , ako test: ,, Do kedy budú občania Slovenska trpieť, na základe vášho rozhodnutia? “ Po zodpovedaní otázky, si ako volič vyberiete konkrétnu politickú stranu alebo žiadnu [...]

Inzerát

31.05.2023

Hľadám minimálne 10 poctivých ľudí z každého okresu Slovenska s minimálnym vekom 21 rokov, za účelom založenia poctivej politickej strany, ktorá zruší systém a navráti Slovensku rozkradnuté bohatstvo a rozkradnutý majetok. Nepoužívam témy a sľuby, ale riešenia a všetko podľa Ústavy slovenskej republiky a práva. Preferujúce strany sú právne bez nároku sa volieb [...]

migranti, Brodské , Kúty, hranica,

Krajiny Únie sa dohodli na migračnej reforme. O utečencov sa podelia alebo pomôžu inak

08.06.2023 23:50

Reforma počíta s povinnou solidaritou s krajinami, ktoré sú preťažené žiadateľmi o azyl, rovnako ako s rýchlejším vybavovaním neúspešných žiadostí.

Ukrajina, Cherson, záplava, priehrada

Voda zo zničenej priehrady Kachovka už nedokáže chladiť jadrovú elektráreň

08.06.2023 21:50, aktualizované: 22:33

Hladina vody klesla pod kritickú úroveň. Všetkých šesť reaktorov tejto elektrárne už bolo postupne odstavených.

automobilka PSA, Trnava

Čo ohrozuje 20 tisíc pracovníkov v automobilkách? Zákaz spaľovacích motorov to nie je

08.06.2023 20:36

Európsky parlament môže schválený zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 ešte posunúť alebo zrušiť. Ako budú hlasovať naši europoslanci?

žralok

Po útoku žraloka v egyptskej Hurghade zomrel ruský občan

08.06.2023 19:50

Mladý muž mal žiť v Egypte dlhodobo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 494
Celková čítanosť: 7107964x
Priemerná čítanosť článkov: 14389x

Autor blogu

Kategórie