Založ si blog

Boj o , , poslanecké korytá “vrcholí !

Pozdravujem každého, kto chce pomôcť sebe a všetkým zároveň a nie je mu ľahostajné ako bude on a jeho rodina žiť.

Všetci poctiví odborníci slovenského národa, ktorí vedia a chcú svoje vedomosti, schopnosti a prax odovzdať novej generácii, by mali odchádzať do dôchodku už v 55.roku života.

http://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/379137/dochodok-staroba-odpocinok-malo-by-sa-to-pomenovat-stastny-zivot-seniora.html,

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk,

 

Takto sa dá zabrániť tomu, aby neboli zneužívaní pred odchodom do dôchodku a neboli na ťarchu novej generácii, ktorá potrebuje prácu.

Aby bol aj vlk sýty aj baran celý, treba zrušiť parlamentný inštitút, zmeniť myšlienku, že poslanec má predkladať zákony a sedieť v parlamente. Občan má žiť a nie živoriť. Je hlúposť zvyšovať odchod do dôchodku len preto, že na ministerstvách sedia tupci a neodborná skupina skorumpovaných hlupákov.

Toto je najdôležitejšie občanom dať, vysvetliť a aplikovať čo najskôr do praxe.

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/414504/diskriminacia-slovenskej-odbornosti.html

 

 

Vyhlasenie_2%-1…..-1-1

 

V Y H L Á S E N I E

 

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Rok: 2019

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

 

 

 1. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Priezvisko

01  

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 02      03              /        

 

Adresa trvalého pobytu

Ulica a číslo

04  

PSČ                                                               Názov obce

05     06  

Štát

07  

Číslo telefónu

08  

 

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane

09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane  
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 20 Sk)  

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 20 Sk.

 

Dátum zaplatenia dane

11  

Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 

 1. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno alebo názov

12 Inštitút ochrany ústavných práv

 

Sídlo

13 Hlavná 50, 831 01 Bratislava

 

Právna forma*                                                                         Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)

14  Občianske združenie   15 5 0 3 6 6 8 7 4        

* právna forma prijímateľa je taxatívne uvedená v poučení k tomuto vyhláseniu v bode 1 písm. a) až g)

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

 

 

V…………………………………………   dňa……………………………..               ……………………………………………….

Podpis daňovníka

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

 

 

 1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2005 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2004, uvedie sa rok 2004.

 

 1. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe, ktorou je
 2. a) občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
 3. b) nadácia, podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 4. c) neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných  fondoch a o doplnení zákona  NR SR č. 207/1996   z.,
 5. d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 6. e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti podľa § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode  náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností,
 7. f) organizácia s medzinárodným prvkom podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.,
 8. g) Slovenský Červený kríž.

 

 1. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú
 2. a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
 3. b) ochrana ľudských práv,
 4. c) ochrana a tvorba životného prostredia,
 5. d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
 6. e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
 7. f) poskytovanie sociálnej pomoci,
 8. g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

 

 1. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

 

 1. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

 

 1. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania – daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň preplatok na dani, v riadku 11 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

 

 1. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.

 

Kto zachráni Slovensko?

24.04.2022

Krotiť hnev,je horšie, ako hľadať po dlhom hladovaní obživu! Prečo všetci tak nenávidia už toľko storočí Židov ? Čo je to za národ, ktorý sa nevie spamätať a brániť ( myslím náš) ? Teraz môžete rozmýšľať prečo a ako žijem a prečo tak žijem, ale pokiaľ nepoznáte príčinu a nebudete po nej pátrať, zaslúžite si to lebo ste falošní! Odsúdili fašisti [...]

Kto sa bude mať lepšie, Ukrajinci na Slovensku alebo Slováci doma?

17.03.2022

Sú chvíle, kedy si človek pomyslí, na čo je to všetko. Lopotíme sa každý deň do úmoru a výsledku nikde… Nie je to tak, vtedy len strácame odvahu, ktorú je potrebné nadobudnúť znovu. Prekážky, ktoré sú pred vami, sa dajú určite zdolať. Hlavu hore! Nenechajte si kradnúť energiu zbytočným strachom. V roku 1998 sa vlády EU dohodli na Akčnom pláne, a preto aj [...]

S mediálnym terorom sa občan stáva vinníkom a pritom je celonárodne diskriminovaný

15.01.2022

Môžete sa aj roztrhať milí vládni politici, aj tak budú vaše rozhodnutia len mega podvod, ktorý stále trvá, ale urobíme z toho medzinárodný škandál na ceste k náprave! https://anzelma1234.blog.pravda.sk/2021/02/02/este-stastie-ze-vsetko-co-matovicova-vlada-prijima-je-neplatne/ Inštitút ochrany ústavných práv ( IOÚP) uvažuje o 8.Medzinárodnej konferencií, [...]

Izrael, Palestínčania, Gaza,

Izrael údajne súhlasil s návrhom na uzavretie prímeria v Gaze

07.08.2022 17:06

Skutočnosť, že prebiehajú rozhovory o prímerí potvrdil aj zdroj z militantného hnutia Palestínsky islamský džihád.

Hasičské auto / Hasiči / Požiar / Požiarnik /

Hasiči likvidujú požiar skládky v katastri obce Nitrica

07.08.2022 16:41

Na skládke došlo podľa svedeckej výpovede k výbuchu a jej následnému rozhoreniu.

Likvidácia inváznych rastlín v Tatrách

Invázne rastliny z cudzích kontinentov napádajú Tatry. Do akcie zapojili aj dobrovoľníkov

07.08.2022 16:36

Niektoré cudzokrajné rastliny sú pre našu prírodu veľmi nebezpečné. Ich pestovanie je zakázané a hrozia za to pokuty.

vetrák bittó cigániková

Vláda padá. Spory poháňajú hádky cez médiá

07.08.2022 14:00, aktualizované: 16:41

V úvode septembra sa koalícia musí rozhodnúť, či odíde šéf rezortu financií Igor Matovič zo stoličky ministra, alebo si kufre zbalí štvorica ministrov SaS.