Založ si blog

Podkopávanie autentických európskych hodnôt III. časť alebo súčasti kultúrneho socializmu a jeho definícia

Multikulturalizmus

Aplikácia ideológie kultúrneho komunizmu v jeho multikultúrnej forme je technicky výlučne záležitosťou spojenectva neomarxistov a prvej podtriedy Nového proletariátu, neštandardných menšín importovaných z neeurópskych kultúr, ktoré sú v centre záujmu tejto ideológie. Neštandardné menšiny európskeho pôvodu ako LGBTI, odcudzení, asociáli, radikálne feministky, genderisti, radikálna mládež atď., čiže subkultúry k majoritnej kultúre 6

 

majú podpornú funkciu užitočných idiotov ideológie multikulturalizmu. To je však paradoxne dôvod, prečo je nevyhnutné definovať ich pozíciu osobitne.

Subkulturalizmus

Technicky výlučne záležitosťou spojenectva neomarxistov a druhej podtriedy Nového proletariátu, neštandardných menšín európskeho pôvodu je spoločensko-ekonomický systém, ktorý som nazval subkultúrny multikulturalizmus. Tento názov je síce presný, ale menej vhodný pre bežné použitie, preto používam jeho skratku subkulturalizmus. Definícia:

Subkulturalizmus je spoločensko-ekonomický systém, (sub)kultúrny socializmus založený a budovaný na princípoch neomarxistickej ideológii kultúrneho komunizmu, ktorá vychádza z teórie o rovnosti všetkých kultúr, ich hodnôt a príslušníkov. Cieľom tejto ideológie je nastoliť diktatúru druhej podtriedy Nového proletariátu, ktorú tvoria radikálne revolučné neštandardné menšiny domáceho, európskeho pôvodu, sociálno-kultúrne a menšinovo-kultúrne utláčané Starým európskym robotníckym proletariátom, štandardnou európskou väčšinou. Avantgarda týchto menšín sú kultúrni marxisti – neomarxistické elity prepojené s nadnárodnou korporatívnou finančnou oligarchiou, ktoré zároveň nastoľujú svoj totalitný politický režim. Revolučný nástroj presadzovania ich moci a tyranie je politická korektnosť, sofistikovaná to verzia cenzúry a kultúrny teror.

Ideológia kultúrneho komunizmu spája všetky neomarxistické ideologické prúdy a definuje poslanie Nového proletariátu ako jednej radikálnej revolučnej triedy, skladajúcej sa z dvoch radikálnych revolučných podtried. Multikulturalizmus a subkulturalizmus, resp. multikultúrny socializmus a subkultúrny socializmus sú tak dve súčasti jedného spoločensko-ekonomického a politického systému, kultúrneho socializmu bez prívlastkov. Definícia:

Kultúrny socializmus je spoločensko-ekonomický systém, budovaný na princípoch neomarxistickej ideológie kultúrneho komunizmu, ktorá vychádza z teórie o rovnosti všetkých kultúr, ich hodnôt a príslušníkov. Cieľom tejto ideológie je kultúrnou revolúciou a dlhým pochodom inštitúciami nastoliť diktatúru Nového proletariátu, ktorým sú radikálne revolučné neštandardné menšiny neeurópskeho imigrantského aj európskeho domáceho pôvodu. Po víťazstve nad svojim rasovo-kultúrnym, sociálno-kultúrnym, menšinovo-kultúrnym utláčateľom a vykorisťovateľom – nástupcom Starého európskeho robotníckeho proletariátu – štandardnou európskou väčšinou bielej rasy, nastoľuje avantgarda Nového proletariátu, neomarxistické elity prepojené s nadnárodnou korporatívnou finančnou oligarchiou totalitný politický režim. Revolučný nástroj presadzovania ich moci a tyranie je politická korektnosť, sofistikovaná to verzia cenzúry a kultúrny teror.

Spoločenské zriadenie kultúrneho socializmu je diktatúra s totalitným politickým režimom, ktorej ideologickým základom je antagonistický vzťah a neomarxistická forma triedneho boja medzi utlačovateľskými väčšinami a utlačovanými menšinami. Zároveň je to aj antagonistický vzťah a neomarxistická forma triedneho boja medzi utlačovateľskou bielou rasou, jej kultúrou a civilizáciou a utlačovanými nebielymi rasami, ich kultúrami a civilizáciami. Ekonomický charakter kultúrneho socializmu umožňuje privatizáciu ziskov neomarxistickými elitami prepojenými s nadnárodnou korporatívnou finančnou oligarchiou a Novým proletariátom na strane jednej a socializáciu strát na účet Starého európskeho robotníckeho proletariátu na druhej strane. Kultúrny socializmus je socializmus pre bohatých a luzu. Sloboda, demokracia a rovnosť občanov pred zákonom je v tomto systéme len deklaratórna. Antirasizmus, antidiskriminácia, tolerancia atď. sú tak prejavom rasizmu, diskriminácie, netolerancie a nenávisti neomarxistov k bielej rase, európskym národom, ich kultúre, civilizácii a autentickým európskym hodnotám. 7

 

Akceptácia existencie kultúrneho socializmu umožňuje pochopiť niektoré, doteraz na prvý pohľad iracionálne javy a procesy prebiehajúce v EÚ. Kultúrny socializmus, ako som ho definoval, môže mať akúkoľvek formu diktatúry menšín a akúkoľvek formu totalitného politického režimu. Konečným cieľom jeho ideológie je zbaviť národy Európy svojej identity a vytvorením rasovo-kultúrneho, menšinovo-kultúrneho a etnického mixu zlomiť ich odpor k nastoleniu totalitného politického režimu mainstreamovej politickej triedy EÚ v službách nadnárodnej korporatívnej finančnej oligarchie. Postoj neomarxistickej politickej triedy EÚ k riešeniu migrantskej krízy je dôkazom, že je pre ňu akceptovateľná dokonca aj možnosť nastolenia teokratickej diktatúry moslimov, orientálnej totalitnej islamskej despocie s jej islamským právom šarí´a a džihádu. Kultúrny socializmus tak môže byť len prechodná forma či kamufláž budovania európskeho kalifátu v EÚ, ktorého cieľom je aj zničenie kresťanstva priamo v jeho európskej kolíske (Vatikán).

Z definícií vyplýva, že neomarxisti a nadnárodná korporatívna finančná oligar-chia sa spojili. Z ideologických, ekonomických, politických a mocenských dôvodov majú spoločný záujem nastoliť diktatúru a totalitný politický režim v EÚ a následne aj globálne. Skrátka, snažia sa nastoliť Nový svetový poriadok – New World Order. K tomuto záveru som dospel logicky, analýzou faktov, bez potreby čvachtať sa a zamotávať v konšpiračných teóriách.

Kultúrni marxisti (neomarxisti) sú v politickom spektre EÚ tvrdým jadrom a motorom, revolučnou zložkou ľavicového liberalizmu. Filozofickými konštantami ľavicového liberalizmu sú materializmus a mravný relativizmus. A práve nimi je ideológia kultúrneho komunizmu pevne zakotvená v modernej filozofii. V tej filozofii, ktorá nanešťastie podstatne ovládla súčasnú kultúru, a ktorá určuje vzdelanostné osnovy, morálne postoje, politické myslenie a mentalitu ľudí na Západe. Ľavicový liberalizmus je teda syntézou hlbokých omylov „pokrokových“ liberálov a socialistov. To je dobre zrejmé v jeho reprezentatívnych projektoch multikulturalizmu, homosexualizmu, genderizmu a tiež na osude ľudských práv. V réžii ľavicových liberálov sa stali ľudské práva handrou, ktorou sa čistí dráha k svetlým zajtrajškom ich utopického blúznenia. V nich už nebude žiadna perverznosť diskriminovaná. V mene ľudských práv a za potlesku ich premnožených ctiteľov teda skoncovala zdivočená dialektika neomarxistov paradoxne s ľudskými právami.

Západná civilizácia prechádza krízou, ktorá tu ešte nebola. Je to kríza, ktorá sa odlišuje v mnohých dimenziách od predchádzajúcich. Je to komplex sfér finančnej, morálnej, ideologickej, kultúrnej a geopolitickej, ktoré pomaly, ale iste spejú k východisku radikálnej „záchrany“ sveta, a tou je globalizácia a Nový Svetový Poriadok. Toto nebezpečné smerovanie je nerozlučne späté so snahou globalistov, neomarxistov prepojených s finančnou oligarchiou ovládnuť svet. Ich filozofický, ideologický a intelektuálny zdroj je Frankfurtská škola, preto k problematike ešte pridám niekoľko poznámok.

Radikálnou revolučnou triedou je Nový proletariát, ktorým sú Starým európskym robotníckym proletariátom kultúrne, rasovo, etnicky a inými spôsobmi utláčané, diskriminované a vykorisťované neštandardné menšiny domácej európskej aj neeurópskej importovanej proveniencie. Práve táto jednoduchá interpretácia záverov Frankfurtskej školy definujúca novú radikálnu revolučnú triedu ma priviedla k záveru, že agendy na „ochranu“ týchto menšín – multikulturalizmus, radikálny feminizmus, homosexualizmus, genderizmus, humanrightizmus atď., sú v skutočnosti súčasti spoločenskej nadstavby kultúrneho socializmu. Po systematizovaní týchto agend som dospel k jej piatim základným okruhom:

1. Ideológia multikultúrneho útlaku menšín domácej proveniencie.

2. Ideológia multikultúrneho útlaku menšín importovanej proveniencie.

3. Ideológia multikultúrneho útlaku neeurópskych kultúr, civilizácií a ich príslušníkov, ľudí neeurópskeho pôvodu európskou kultúrou, civilizáciou a Európanmi. 8

 

4. Ideológia rasizmu bielej rasy.

5. postmoderný, hodnotový a kultúrny relativizmus, pluralita hodnôt.

https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/aku-buducnost-predpovedala-vestica-sibyla-top-5-proroctiev-medzi-nimi-aj-mrazivy-koniec-sveta

tu je video:

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Pondelok 15. júna 2020

Pavel Fendek  Inštitút národnej politiky Bratislava Slovenská republika

Podkopávanie autentických európskych hodnôt II. časť alebo ideológie kultúrneho komunizmu neomarxistických barbarov

. . . bude nám sponzor Matovičova vláda?

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 5. diel

06.05.2021

Ak sa necháme na Slovensku denne okrádať korporáciami cca o 100 miliónov eur, čo je za rok 36.500.000.000,-eur, potom budeme na tom do budúcnosti stále horšie až celkom Slovensko zanikne a dopadne horšie ako otrocká kolónia ! veľmi sa mi páči článok od blogéra Fera, škoda, že nespolupracuje: Matovičov prostredník novinárom, Šeligov prostredník občanom SR! – [...]

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 4. diel

04.05.2021

Nestačí niekoho chcieť zachrániť, napríklad slovenský národ, ale treba mať aj súhlas od toho, koho chceme zachrániť! Ale ak sa jedná o opak, národ mlčí a súhlasí. Hlavne pred politikmi treba občanov chrániť! Politik je špekulant, ktorý nemyslí na nikoho, len na seba. Metaforou môžeme nazvať , ak médiá hlásia, že štát o niečom rozhodol a Vy (my všetci) [...]

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 3. diel

04.05.2021

Pravdivý príbeh o tom, čo za divní ľudia sa nachádzajú okolo exposlankyni JUDr. Márií Ritomskej …. Video: (Predseda Kr súdu nemá kompetenciu, a načo potom je? – YouTube) Video: (17) Facebook Video: Za svoj názor už dnes nie je vo funkcií! Zaskočená odbornosť – Mojevideo Video: (,, Ja sám si nájdem svoje ovce a ujmem sa ich“ – YouTube)

Nemecko zjednotenie oslavy Merkelová

Nemci zaradili Pegidu medzi extrémistické organizácie

07.05.2021 21:22

Protiislamské hnutie vzniklo v Drážďanoch na jeseň roku 2014 ako malá skupina osôb.

Portugalsko EÚ summit sociálny ciele účastníci

Poliakom a Maďarom prekážal výraz „gender“ vo vyhlásení po samite EÚ

07.05.2021 20:48

Premiéri protestovali proti zmienke o rodovej rovnosti preto, lebo podľa nich vytvárala priestor pre presadzovanie práv LGBTI osôb.

Hotel Bôrik

Vláda chystá rekonštrukciu hotela Bôrika za takmer 4 milióny

07.05.2021 19:44

Obnova by mala ušetriť 55-tisíc eur ročne.

Boris Kollár

Kollár v kauze Čistý deň vypovedal na NAKA

07.05.2021 19:19

Šéf Sme rodina si s jednou z neplnoletých zverenkýň resocializačného zariadenia dohadoval sexuálne stretnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 427
Celková čítanosť: 4261585x
Priemerná čítanosť článkov: 9980x

Autor blogu

Kategórie