Založ si blog

Podkopávanie autentických európskych hodnôt I. časť alebo desivé proroctvá

1.Neomarxizmus ako ideológia a spoločensko-ekonomický systém Neomarxizmus. Prekvapujúco aj fundovaným politológom a filozofom robí problém interpretácia tohto pojmu, považujú ho len za akési obrodenie, reinkarnáciu učenia Marxa. Problematika je podstatne zložitejšia. Základom neomarxizmu, ktorý sa postupne stal vedúcou ideológiou Západu, je kultúrny marxizmus neomarxistov Frankfurtskej školy. Ako sa to na kapitalistickom Západe vôbec mohlo stať? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá.

V ZSSR a bývalom Východnom bloku po roku 1989 koncepcia socializmu Lenina skolabovala ekonomicky aj morálne. Na Západe a v EÚ hrozí dezintegrácia spoločnosti a ekonomiky do takej miery, že taktiež môže nastať jej kolaps. Príčina krízy je v tom, že na Západe po „kultúrnej revolúcii“ v roku 1968 a najmä po roku 1989, začal víťazný postup novej koncepcie socializmu, nového variantu totalitného spoločensko-ekonomického systému, kultúrneho socializmu. Jeho filozofický, ideologický a intelektuálny zdroj je kultúrny marxizmus neomarxistov Frankfurtskej školy, čo je názov kruhu neomarxistických sociológov a filozofov, ktorí sa zhromaždili okolo Maxa Horkheimera na Inštitúte pre sociálny výskum vo Frankfurte nad Mohanom, založenom už roku 1923.

V centre pozornosti kultúrnych marxistov Frankfurtskej školy stálo učenie Karola Marxa a Sigmunda Freuda, ústiace do tzv. kritickej teórie, ktorú nazvali nedogmatický neortodoxný neomarxizmus. Smer Frankfurtskej školy a jej kritickej teórie spoločnosti je charakteristický snahou o spojenie neortodoxného marxizmu s Heglovou filozofiou za využitia poznatkov psychoanalýzy, sociológie a existenciálnej filozofie.

Bezprostrední predchodcovia kritickej teórie sú maďarský literárny vedec György Lukács a taliansky filozof a politik Antonio Gramsci. Hlavní predstavitelia Frankfurtskej školy boli Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Max Horkheimer a Herbert Marcuse. Jej spoločenské pôsobenie vyvrcholilo v študentských búrkach roku 1968, ktoré organizovala a viedla Nová ľavica na čele s radikálmi ako Rudi Dutschke, Cohn-Bendit, Joschka Fischer a mnohými ďalšími radikálmi, už dlhšiu dobu pevne ukotvenými v najvyšších štruktúrach EÚ a v jej západných členoch.

tu je video:

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGdSUG9wHXg 

 

Zničí západnú civilizáciu kultúrna neomarxistická revolúcia? Táto otázka má hlboké a reálne opodstatnenie. Frankfurtskú školu môžeme nazvať aj spolkom marxistických, komunistických renegátov. Hlavný zdroj revolúcie, ktorý uchvátil kultúrne inštitúcie Západu, siaha hlboko pred 60. roky 20. storočia. Konkrétne sa začína 1. svetovou vojnou. Komunisti a marxisti boli ohromení. Dlho očakávaná vojna mala byť ich dobou. Boli naisto presvedčení, že v prípade vojny robotníci skôr povstanú a vzbúria sa proti svojim vládcom, ako by bojovali proti robotníkom susedných národov. Nestalo sa tak. Ako to, že sa Marx tak mýlil? Dvaja Marxovi žiaci, Lukács a Gramsci našli svoje vysvetlenia:

„Civilizovaný svet úplne prestúpilo kresťanstvo a systém založený na židovsko-kresťanskom učení a hodnotách nie je možné zvrhnúť, dokiaľ tieto korene nebudú prerušené. Ak tvorí kresťanstvo tepelnú ochranu kapitalizmu európskej spoločnosti, potom komunisti, aby sa zmocnili Západu, musia ho najskôr odkresťančiť.“ Gramsci tvrdil, že marxisti musia na Západe najprv zmeniť kultúru, než zaviesť kultúrnu revolúciu zhora, pretože len potom im moc spadne do lona ako zrelé ovocie. Zmena kultúry však vyžaduje „dlhý pochod inštitúciami“ – umením, filmom, divadlom, školami, seminármi, novinami, časopismi a novým elektrickým médiom, rádiom. Komunistický sovietsky režim otriasal svetom 70 rokov, nakoniec však nemal úspech a jeho systém skolaboval. Komunistická strana v ZSSR zostala tým, čím od začiatku bola – sprisahaním politických zločincov, ktorým v skutočnosti išlo o jediné – o absolútnu moc. Gramsciho revolúcia v podobe revolúcie Frankfurtskej školy, táto zhubná rakovina, však postupuje ďalej a do dnešného dňa neustále premieňa ľudí.

tu je video:

Kritická teória hlása dogmu, že Západ nesie vinu za zločiny genocídy proti každej kultúre a civilizácii, na ktorú narazil. Akoby sa mal Západ ospravedlňovať za to, že bol v danom historickom období najvyspelejší a najsilnejší. Títo „učenci“ vôbec nechápali (alebo chápali až príliš dobre), že život je založený na konkurencii. Európa zažila útoky a genocídy od Aziatov, Arabov a Turkov, ktorí sa ju pokúsili, a to dosť úspešne, dobyť a kolonizovať. Na nich sa však rovnaká dogma nevzťahuje a nejaké ospravedlňovanie neprichádza do úvahy. Naopak, odpor proti súčasnej kolonizácii Európy Arabmi, Turkmi, černochmi, Aziatmi atď. je prezentovaný ako rasizmus, xenofóbia a netolerancia Európanov. Má to svoju scestnú logiku. Podľa kritickej teórie sú totiž západné spoločnosti najväčšími, v podstate jedinými nositeľmi rasizmu, xenofóbie, netolerancie atď. ako aj to, že zločiny a amorálnosť Západu vychádzajú z jeho charakteru, ktorý utváralo kresťanstvo.

. . . bude nám sponzor Matovičova vláda?

Ďalším „príspevkom“ Frankfurtskej školy bolo, že si uvedomili, že cesta ku kultúrnej hegemónii vedie cez psychologické formovanie a nie cez filozofický argument. Deti sa dajú v škole formovať na odmietnutie sociálnych a mravných presvedčení svojich rodičov ako rasistických, sexistických a homofóbnych a na prijatie novej morálky. Frankfurtská škola otvorene prehlasovala, že pre deti je podstatnejšie keď si v škole sformujú správne postoje, než sa naučia fakty či si osvoja znalosti.

Pre kultúrnych marxistov nestála žiadna vec vyššie, ako zrušenie rodiny, ktorou pohŕdali ako diktatúrou a inkubátorom sexizmu a sociálnej nespravodlivosti. Erich Fromm tvrdil, že rozdiely medzi pohlaviami nie sú vrodené, ale že sú funkciou západnej kultúry, akoby to bol výmysel len západnej civilizácie. Táto perverzita je ideový základ genderových (rodových) štúdií, ktoré sa tešia popularite a podpore najvyšších kruhov EÚ. Vystupovanie proti tzv. pozitívnej diskriminácii, čo je produkt kultúrneho terorizmu neomarxistov, sa posudzuje tak, že človek, ktorý ju odmieta, je rasista. Pokiaľ zastávate názor, že v spoločnosti existujú roly, ktoré sa pre ženy príliš nehodia, ste označený za sexistu. Pokiaľ ste presvedčený o tom, že počet prisťahovalcov je príliš vysoký, aby sa udržala súdržnosť spoločnosti, ste rasista, nativista a xenofób. Pokiaľ ste presvedčený, že homosexualita nie je prirodzená, ste homófob.

LGBTI a , , po lopate“ kto s kým existuje ?

Frankfurtská škola a jej „kultúra smrti“ podporou podkopávania rodiny, vyvolávania kultúrneho pesimizmu a ďalšími aktivitami si môže nárokovať rozhodujúci podiel zásluhy na čoraz pravdepodobnejšej civilizačnej samovražde Západu. Jej cieľom je rozdrviť všetky zdroje súdržnosti v západnej spoločnosti: rodinu, náboženstvo, kultúru, etnicitu aj rasu. Podľa jej ideológie trpia všetci Európania, ktorí sa stotožňujú s rodinou, rasou alebo národom, psychickou poruchou. Základný logický postulát zastávaný Frankfurtskou školou stavia na premise, že pozitívne postoje voči vlastnej cirkvi, komunite, národe a rase značí negatívny postoj voči ľuďom iných náboženstiev komunít, národov a rás. Z toho podľa nej vyplýva, že spokojné rodiny vštepujúce rodinnú hrdosť svojim deťom sú zdrojom patológie. V diele Autoritatívna osobnosť, ktoré je jedným z najdôležitejších počinov Frankfurtskej školy sa tvrdí, že vyjadrenie rodinnej hrdosti je v skutočnosti „utvorením homogénnej totalitnej rodiny vyslanej do boja proti zvyšku sveta“.

Práce ako autoritatívna osobnosť mali a majú na kultúru západného civilizačného okruhu jednoznačne deštruktívny efekt. Účelom tohto diela a ďalších, ktoré sú inšpirované psychoanalýzou a jej odvodeninami, je patologizovať dobré rodičovstvo, hrdosť na rodinu, náboženstvo, národ a rasu. Naopak, idealizovaná je rebélia voči rodičom, neviazané sexuálne vzťahy, opovrhovanie rodinnou hrdosťou, vlastenectvom, svojou kultúrou a rasou. Videné na najabstraktnejšej úrovni, základným programom Frankfurtskej školy je ovplyvniť európske národy tak, aby na starosť o vlastný demografický a kultúrny zánik pozerali ako na iracionálny, a zároveň ako na znak psychopatológie. Ľudia, ktorí sa neidentifikujú so základnými sociálnymi kategóriami rodiny, náboženstva, národa a rasy, sa nebudú trápiť nad svojím zánikom.

Kultúrny marxizmus je marxizmus preformulovaný z ekonomickej do kultúrnej terminológie. Stal sa ideológiou devastujúcou západnú civilizáciu. Frankfurtskej škole sa napokon podarilo uskutočniť túto premenu. Jeden z jej zakladateľov, Georg Lukács, ustanovil jeho zmysel ako zodpovedanie otázky: „Kto nás môže zachrániť pred západnou civilizáciou?“. Podobnosti medzi starým, ekonomickým marxizmom a kultúrnym marxizmom sú zrejmé. Kultúrny marxizmus zdieľa s klasickým marxizmom víziu spoločnosti nielen rovných príležitostí a podmienok, ale aj rovných výsledkov. Táto predstava odporuje ľudskej prirodzenosti a spoločnosť tomuto nereflektuje, pretože ľudia sú odlišní a končia rozdielne bez ohľadu na východiskový bod. A tak, v rámci obidvoch variantov marxizmu, je na to spoločnosť násilne prinútená.

Organizačná štruktúra , , Nového štátu“ podľa národného programu

Prvá podobnosť medzi klasickým a kultúrnym marxizmom je v tom, že obidva marxizmy sú totalitné ideológie. Môžeme to pozorovať na fakultách univerzít, kde sa kultúrny marxizmus uhniezdil: sloboda slova, tlače a myslenia bola potlačená.

Druhá podobnosť je v tom, že ekonomický aj kultúrny marxizmus majú jednofaktorové vysvetlenie histórie. Klasický marxizmus argumentuje, že celá história je determinovaná vlastníctvom výrobných prostriedkov, kultúrny marxizmus tvrdí, že história sa dá interpretovať podľa toho, ktorá skupina má moc nad ďalšími skupinami (rasa, národ, pohlavie atď.).

Tretia podobnosť je v tom, že oba varianty marxizmu definujú a priori konkrétne skupiny za dobré a iné za zlé. Klasický marxizmus definuje robotníkov a roľníkov ako dobrých a buržoáziu (strednú triedu) a vlastníkov kapitálu ako zlých. Kultúrny marxizmus definuje ľudí inej farby pleti ako bielej, iného vierovyznania ako kresťanského, feministky, homosexuálov a ďalšie minoritné skupiny ako dobrých a bielych ľudí, kresťanov, mužov, heterosexuálov a ďalšie majoritné skupiny ako zlých. Kultúrny marxizmus dokonca neuznáva existenciu nefeministických žien a napr. černochov, ktorí ho odmietajú, definuje ako bielych.

Štvrtá podobnosť sa týka majetku – vyvlastnenia. Keď dosiahnu moc ekonomickí marxisti, tak vyvlastnia majetok buržoázie a vlastníkov kapitálu a odovzdajú ho štátu, ako „zástupcovi“ robotníkov a roľníkov. Keď dosiahnu moc kultúrni marxisti („dlhým pochodom“ cez našu vládu) potrestajú bielych ľudí a všetkých ostatných, ktorí s nimi nesúhlasia a dajú privilégiá, špeciálne zaobchádzanie a ochranu tým skupinám, ktoré preferujú. Antirasizmus a antidiskriminácia sú toho príkladom.

Piata podobnosť spočíva v tom, že oba varianty marxizmu využívajú analytickú metódu, ktorá je skonštruovaná na to, aby dokazovala správnosť ich ideológie za každej situácie. Pre klasických marxistov je to analýza ekonomická, pre kultúrnych marxistov je to analýza lingvistická: dekonštrukcia. Dekonštrukcia „dokazuje“ tým, že z akéhokoľvek „textu“, súčasného alebo minulého, ktorý znázorňuje útlak černochov, žien, homosexuálov atď. interpretuje tieto skutočnosti zo slov týchto textov bez ohľadu na ich skutočný význam. Obidve metódy sú kvázi analýzy, ktoré prekrúcajú dôkazy tak, aby pasovali do vopred stanovených záverov. Obidve tiež halia svoju ideológiu do „vedeckého“ rúcha. V histórii marxizmu boli kultúrni marxisti vylúčení klasickými, ekonomickými marxistami zo svojho kruhu. Dnes, potom čo ekonomický marxizmus je mŕtvy, jeho miesto nahradilo kultúrne krídlo. Prostriedky sa zmenili, posolstvo však zostáva rovnaké: spoločnosť radikálneho rovnostárstva, donútená k nemu štátnou mocou.

tu je video:

Uverejnil používateľ Michaela Hornáčková Streda 17. júna 2020

Neomarxisti Frankfurtskej školy dospeli k záveru, že nastolenie diktatúry proletariátu cestou násilnej socialistickej revolúcie tak, ako ju formuloval Marx a realizoval Lenin, je anachronizmus. Anachronizmom sa tak stal aj Starý európsky robotnícky proletariát. Neomarxisti preto rozvinuli Marxov triedny boj na civilizačnú, kultúrnu, rasovú, menšinovú a komunitnú úroveň. Nová ľavica aplikovala tieto myšlienky a zaútočila na kultúrne a historické korene európskych štátov.

Protagonisti kultúrnej revolúcie 60. rokov 20. storočia a ich stúpenci zaujali „dlhým pochodom inštitúciami“ postupne vplyvné miesta v kultúre, politike a ekonomike a začali podkopávať autentické európske hodnoty.

https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/aku-buducnost-predpovedala-vestica-sibyla-top-5-proroctiev-medzi-nimi-aj-mrazivy-koniec-sveta

tu je video:

Uverejnil používateľ Jozef Chlebík Pondelok 15. júna 2020

Pavel Fendek  Inštitút národnej politiky Bratislava Slovenská republika

tu je video:

**Jozef Varga – »PREČO v USA aj v EU sa šíri ANARCHIA -?***Už viac než 200 rokov vo svete sú občania klamaní volebným systémom, kde občania pravidelne v deň volieb* odovzdávajú **svoju moc bez ponechania si všetkých nástrojov – prvkov priamej demokracie**, keď politické kliky grupujúc sa z komunistov, despotov, miliardárov, oligarchov, bossov korporácií spriahnutých s politikmi a redaktormi TV s bossmi rôznych vierovyznaní ich klamu a keď je potreba, tak POLITICI sa bránia represívnymi zložkami štátu pred nespokojnými občanmi.Dnes vieme, že **sú potrebné nenásilne – kultivovane protesty za ZMENU politického systému na švajčiarsky politicky volebný systém v celom svete**, *reformovať OSN, medzinárodne zmluvy, ľudsko-právne predpisy, keď * zavedieme demokraciu vo svete s trhovou súkromnou ekonomikou a už s rozumnou nutnou – ! de populáciou planéty.

Uverejnil používateľ Jozef Varga Sobota 20. júna 2020

 

https://www.infovojna.sk/article/video-ludia-v-usa-naleteli-klamstvam-marxistov-krajina-speje-k-obcianskej-vojne-statnemu-prevratu-a-nastoleniu-novych-temnych-zajtrajskov?fbclid=IwAR1-xAtgasGh9wAoBaPjOwa-l-9y2d2B4fRD8bGINFRdcGTg4CmkDbW4bnc

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 5. diel

06.05.2021

Ak sa necháme na Slovensku denne okrádať korporáciami cca o 100 miliónov eur, čo je za rok 36.500.000.000,-eur, potom budeme na tom do budúcnosti stále horšie až celkom Slovensko zanikne a dopadne horšie ako otrocká kolónia ! veľmi sa mi páči článok od blogéra Fera, škoda, že nespolupracuje: Matovičov prostredník novinárom, Šeligov prostredník občanom SR! – [...]

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 4. diel

04.05.2021

Nestačí niekoho chcieť zachrániť, napríklad slovenský národ, ale treba mať aj súhlas od toho, koho chceme zachrániť! Ale ak sa jedná o opak, národ mlčí a súhlasí. Hlavne pred politikmi treba občanov chrániť! Politik je špekulant, ktorý nemyslí na nikoho, len na seba. Metaforou môžeme nazvať , ak médiá hlásia, že štát o niečom rozhodol a Vy (my všetci) [...]

Článok s obsahom pre inteligentných občanov 3. diel

04.05.2021

Pravdivý príbeh o tom, čo za divní ľudia sa nachádzajú okolo exposlankyni JUDr. Márií Ritomskej …. Video: (Predseda Kr súdu nemá kompetenciu, a načo potom je? – YouTube) Video: (17) Facebook Video: Za svoj názor už dnes nie je vo funkcií! Zaskočená odbornosť – Mojevideo Video: (,, Ja sám si nájdem svoje ovce a ujmem sa ich“ – YouTube)

Nemecko zjednotenie oslavy Merkelová

Nemci zaradili Pegidu medzi extrémistické organizácie

07.05.2021 21:22

Protiislamské hnutie vzniklo v Drážďanoch na jeseň roku 2014 ako malá skupina osôb.

Portugalsko EÚ summit sociálny ciele účastníci

Poliakom a Maďarom prekážal výraz „gender“ vo vyhlásení po samite EÚ

07.05.2021 20:48

Premiéri protestovali proti zmienke o rodovej rovnosti preto, lebo podľa nich vytvárala priestor pre presadzovanie práv LGBTI osôb.

Hotel Bôrik

Vláda chystá rekonštrukciu hotela Bôrika za takmer 4 milióny

07.05.2021 19:44

Obnova by mala ušetriť 55-tisíc eur ročne.

Boris Kollár

Kollár v kauze Čistý deň vypovedal na NAKA

07.05.2021 19:19

Šéf Sme rodina si s jednou z neplnoletých zverenkýň resocializačného zariadenia dohadoval sexuálne stretnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 427
Celková čítanosť: 4261566x
Priemerná čítanosť článkov: 9980x

Autor blogu

Kategórie